بستن

درباره ما

خیز بلند  نصف راه، برای تبدیل شدن به قطب اقتصادی تبریز :
ﻣﻴﺪان ﺟﻬﺎد ﻳﺎ «ﻧﺼﻒ راه» ﻳﻜﻰ از ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎى ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺘﻌﺪدى را در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﺟﺎى داده اﺳﺖ. ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎى ﺷﻤﺎل آن ﻫﻤﭽﻮن: ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان، داﻣﭙﺰﺷﻜﻰ، ﻗﺮه آﻏﺎج، ﺑﻬﺎر، آﺧﻮﻧﻰ، ﺣﻜﻢ آﺑﺎد، ورزش، ﻛﻮﭼﻪ ﺑﺎغ، ﺷﻨﺐ ﻏﺎزان و ده ﻫﺎ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﺮﺧﻰ از آﻧﻬﺎ ردﭘﺎﻳﻰ ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﻋﺮﺻﻪ ى ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. و ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﭼﻮن: ﻛﻮى اﺷﻜﺎن، ﻛﻮى ﻣﻴﻼد، ﻛﻮى ﻓﻴﺮوز، ﺧﻄﻴﺐ، ﺧﻴﺎم، اﻫﺮاب، رﺳﺎﻟﺖ، ﺟﻼﻟﻴﻪ در ﺟﻨﻮب ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ دوﻳﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را در ﺧﻮد ﺟﺎى داده اﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻄﺐ ﺧﺮﻳﺪ ﻏﺮب ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ ﺷﻮد و از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮاواﻧﻰ، ﺑﻌﺪ از ﺻﻨﻒ ﻣﺒﻠﻤﺎن، ﺻﻨﻒ ﭘﻮﺷﺎك در رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻬﻢ ﺧﺮﻳﺪ آن روزاﻧﻪ ﭘﺬﻳﺮاى ﺧﻴﻞ ﻛﺜﻴﺮى از ﻣﺮدم، از اﻗﺼﻰ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎى آﻣﺎرى روزاﻧﻪ ١٥٠ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﻛﺎرى، ﺧﺮﻳﺪ، ﺳﻜﻮﻧﺖ و ﻳﺎ ﺗﺮددى و ﻋﺒﻮرى وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.
 

سخن آغازین:
مجتمع «ستاره باران» برای همگام سازی خود با مسیر توسعه بازارهای جهانی که طی چند سال گذشته در تبریز آغاز گشته، پا در این عرصه نهاده و با دیدگاهی مدرن و پیشرفته در زمینه تجارت و ارتباط با بازارهای داخلی و خارجی، سعی در ایفای نقش خود در زمینه پیشرفت شهر اولین ها دارد و شعار خود  « هر خرید یک تفریح ˓هر تفریح یک خاطره » را در سرلوحه اهداف خود قرار داده و سعی دارد محیطی شاد و خاطره انگیز را برای مشتریان فراهم نماید.
این مجموعه یکی از مهمترین پروژه های تجاری شهر می باشد که می تواند نقش عمده ای در تأمین رفاه و شادی و خدمات رسانی ایفا کند. این مجتمع با قرار گرفتن در خیابان 22 بهمن (راه آهن) که قدیمیترین و طولانی ترین شریان و راه ارتباطی شرق به غرب تبریز میباشد نقش مهمی رادر تبادل اقتصادی و فرهنگی ایفا خواهد کرد. ضمن آنکه به دلیل مجاورت با میدان جهاد (نصف راه)، امکان دسترسی از طریق خیابان آزادی و خیابان آذربایجان را نیز دارا می باشد. عبور خط اتوبوس های سریع السیر ( BRT ) از مقابل پروژه راه ارتباطی شهروندان با این مجموعه را آسانتر ساخته است.
با در نظر گرفتن کمبود بازارها و مجتمع های تجاری مدرن در سطح تبریز، می توان مجتمع ستاره باران را پروژه ای تاثیر گذار در زمینه تجارت و اقتصاد معرفی کرد.


ویژگی های پروژه ستاره باران :
  ▪ استفاده از مصالح و تجهیزات با کیفیت بالا
  ▪ دسترسی آسان به آن از تمام نقاط شهر و حتی شهرهای همجوار
  ▪ اعمال سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
  ▪ وجود کاربری های سودمند در کنار هم (تجاری، رفاهی، خدماتی، تفریحی و فرهنگی)
  ▪ اتخاذ تدابیر ویژه برای تردد و آسایش معلولین و جانبازان عزیز
  ▪ اختصاص فضاهای تجاری به برندهای مطرح ایران و جهان
  ▪ به کارگیری معماری خالقانه و منحصر به فرد
  ▪ مالکیت کاملاً خصوصی و عدم فروش واحدهای تجاری با هدف اعمال مدیریت یکپارچه بر آن

امکانات رفاهی:
  ▪ اینترنت بی سیم
  ▪ تجهیزات صوتی و تصویری فضای گردشی
  ▪ سیستم کنترل مرکزی(BMS)
  ▪ دسترسی آسان به بانک و سیستم های ATM
  ▪ ده واحد انباری با متراژهای 8 تا 20 متری
  ▪ اتاق مادر و کودک جهت رفاه حال مادران در هنگام خرید از مجموعه
  ▪ نمازخانه
  ▪ شش دستگاه آسانسور
  ▪ دوازده دستگاه پله برقی
  ▪ پارکینگ اختصاصی

معرفی مجموعه ستاره باران :
مجتمع تجاری، اداری ستاره باران در زمینی به مساحت عرصه 3500 مترمربع با زیر بنای 27750 متر مربع در منطقه نصف راه تبریز مکان یابی شده است. 

طبقه زیرزمین اول:
دسترسی خودرو ها به فضای پارکینگ از طریق رمپ های مجزا ورودی ( ضلع شرقی ) و خروجی ( ضلع غربی ) و جابه جایی نفرات از این طبقه به سایر طبقات از طریق 4 دستگاه آسانسور و نیز دو دستگاه پله برقی امکان پذیر می باشد. 

طبقه همکف:
این طبقه با ارتفاع 6 متر از طبقات مختص فروشگاه ها و برندینگ مجموعه می باشد.
دسترسی به این طبقه مستقیماً از درب اصلی مجتمع واقع در خیابان 22 بهمن، درب فرعی از کوی نجم و نیز آسانسورهای موجود در پارکینگ انجام می گیرد. 6 دستگاه پله برقی و نیز 1 دستگاه آسانسور جابه جایی مراجعه کنندگان را از همکف به طبقات تسهیل می سازد.

طبقه اول:
در محدوده مرکزی این طبقه «کافی شاپی» با مساحت 150 مترمربع به صورت غرفه میانی در نظر گرفته شده است. هدایت خریداران به این طبقه از طریق 4 دستگاه پله برقی و همچنین 4 دستگاه آسانسور مقدور می باشد.

طبقه دوم:
طبقه دوم با مساحت 3500 متر مربع اختصاص به فروشگاه های مادران˓ سالن چند منظوره خانواده˓ هایپر مارکت کودکان˓شهر اسباب بازی˓ آرایشگاه و آتلیه مخصوص کودکان˓ سرویس های بهداشتی˓ اتاق مادر و کودک و در 1000 مترمربع اختصاص به شهربازی سر پوشیده دارد. این طبقه با ارائه طیف وسیعی از محصوالت و تفریحات، محیطی شاد و امن را برای کودکان فراهم میسازد. دسترسی به این طبقه از طریق 4 دستگاه پله برقی و 4 دستگاه آسانسور امکان پذیر می باشد.

طبقه سوم :
اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻓﻀﺎى «ﻓﻮدﻛﻮرت» ﺑﺎ ٨ ﺑﺎب ﻏﺮﻓﻪ ﻏﺬاﻳﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺎى ٥٠ ﺗﺎ ١٢٠ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎى ٢٠٠٠ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﻬﺖ ﺻﺮف ﻏﺬا و رﺳﺘﻮران CIP دارد ﻛﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻰ از ﺧﻮردﻧﻰ ﻫﺎ وآﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻰ ﻫﺎ ﭘﺬﻳﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻫﺎ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ذاﺋﻘﻪﻫﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﺷﻴﺸﻪاى ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ٣٧٠ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ٢ ﻛﺎﻓﻰ ﺷﺎپ ﮔﺮم و ﺳﺮد در ﻛﻨﺎر ﻓﻮدﻛﻮرت ﻓﻀﺎى ﺑﺎز و دﻟﭙﺬﻳﺮى ﺑﺮاى ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﺳﺎزد.
ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ، ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ و ﺟﺎﻧﺒﺎزان، اﺗﺎق ﻣﺎدر و ﻛﻮدك، ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ، اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻰ ﺳﻴﻢ و... از دﻳﮕﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻰ اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺟﻬﺖ رﻓﺎه ﺣﺎل ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ٤ دﺳﺘﮕﺎه آﺳﺎﻧﺴﻮر و ﻧﻴﺰ ٢ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﻰ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻴﻔﺖ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻰ و ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﺣﻤﻞ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 
طبقات اداری:
واﺣﺪﻫﺎى ادارى ﻣﺠﺘﻤﻊ ستاره باران در ٨٠ واﺣﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﻟﺤﺎﻗﻰ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ واﺣﺪﻫﺎى ٦٠ ﺗﺎ ١٣٠ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻰ و در ٨ ﻃﺒﻘﻪ در ﻣﺤﻴﻄﻰ اﻣﻦ در اﺧﺘﻴﺎر ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﺮﻛﺖ و دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺮار داده ﻣﻰ ﺷﻮد. دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻓﻀﺎى ادارى از ﻃﺮﻳﻖ دو دﺳﺘﮕﺎه آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﺠﺰا از ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ و ﻫﻤﻜﻒ (ورودى از ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑﻰ ﭘﺮوژه) اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

مشخصات فنی و معرفی تجهیزات:
  ▪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰى ﺑﺎ ﭼﻴﻠﺮﻫﺎى ﺗﺮاﻛﻤﻰ و دﻳﮓﻫﺎى آﺑﮕﺮم
  ▪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎى ﻫﻮاﺳﺎز و رﻃﻮﺑﺖ زن ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮاى ﺗﺎزه ﻣﻄﻠﻮب
  ▪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ ﻛﻮﻳﻞ ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد دﻣﺎى ﻣﻄﻠﻮب
  ▪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاﺳﺎز ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮاى ﺗﺎزه در ﻛﻨﺎر ﻓﻦ ﻫﺎى ﻣﻜﻨﺪه ﺑﺮاى ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻮاى آﻟﻮده در ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﻮا
  ▪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﭙﺮﻳﻨﻜﻠﺮ در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺮاى اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻰ و ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزى
  ▪ اﻧﻄﺒﺎق ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻧﺎل ﻛﺸﻰ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎى آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزى اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ و ﺗﺨﻠﻴﻪ دود داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  ▪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎى ﺳﺎﻳﻠﻨﺖ ﺑﺮاى ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺎﺿﻼب ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﺻﺪاى ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺎﺿﻼب در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  ▪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﭘﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺪرن ﻫﻴﻠﺘﻰ در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻃﺮاﺣﻰ ﺳﺎﭘﻮرﺗﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار ﻫﻴﻠﺘﻰ
  ▪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺎﻳﻘﻬﺎى ﺣﺮارﺗﻰ و ﺑﺮودﺗﻰ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮى ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژى و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﻧﻔﻮذ رﻃﻮﺑﺖ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﺧﻮردﮔﻰ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﻰ
  ▪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﺗﺎق BMS ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

پیغام خود را بگذارید و شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید تا با شما تماس گرفته شود .