بستن

واحدهای داخلی

# واحد تلفن طبقه ایمیل
1 روابط عمومی 122 4 milani.pr@setarehbaran.com
2 اجاره فروش 119-114 4 obalasi.sale@setarehbaran.com
3 گیشه سینما 124 3
4 اطلاعات 116 g
5 تاکسی تلفنی 123 g
6 دفتر مدیریت 101 4 info@setarehbaran.com
7 مدیریت پردیس 117 4 amini.bm@setarehbaran.com
مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین